1
 • 1

  پرخاشگری از ویژگی های رفتاری آنان در سراسر زندگی است

 • 2

  آنان با کودکان هم سن و سال خود به حد کافی بازی نمی‌کنند

 • 3

  پرخاشگری آنان از کنجکاوی ناشی می‌شود

 • 4

  آنان از اعمال پرخاشگرانه خود احساس گناه و شرمندگی ندارند