1
 • 1

  تجهیزات و وسایل مناسب

 • 2

  ارزشیابی اولیه

 • 3

  ارائه تکالیف

 • 4

  ایجاد انگیزه