1
 • 1

  سنجش میزان دانسته های قبلی فرد در مورد مطلبی که قرار است تدریس شود

 • 2

  سوالاتی که در حین آموزش برای تعیین میزان یادگیری دانش آموز پرسیده می شود

 • 3

  در ابتدای کلاس برای مشخص کردن میزان یادگیری دانش آموز از موارد تدریس شده انجام می شود

 • 4

  رایند قضاوت ارزشی در مورد ارزش فرآورده و یا عملکرد دانش آموز است