1
 • 1

  دشوار

 • 2

  نقایص حسی

 • 3

  تضادهای درونی

 • 4

  نارسایی ویژه در یادگیری