1

کدام یک از گزینه‌ها جز اهداف جزئی طراحی آموزشی نیست؟

 • 1

  نگرش

 • 2

  دانش

 • 3

  مهارتی

 • 4

  شناخت