1
 • 1

  تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق کودک با محیط، مزاحمت برای دیگران

 • 2

  نارسایی در یادگیری متناسب با بهره هوشی، توانایی حسی _حرکتی و رشد فیزیکی

 • 3

  ناتوانی در ایجاد روابط یا حفظ روابط با بزرگسالان، از جمله والدین و معلمان

 • 4

  از هم خسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی همکلاسان و فشار بیش از حد به معلم