1

کودکان تصویری از …………. به …………. می‌فهمند و کودکان کلامی از …………. به …………. می‌فهمند.

 • 1

  جزء به کل – کل به جزء

 • 2

  جزء به کل  – جزء به کل

 • 3

  کل به جزء – کل به جزء

 • 4

  کل به جزء – جزء به کل