1
 • 1

  توجه و حفاظت افراطی والدین

 • 2

  جدایی والدین

 • 3

  والدین تنبیه کننده

 • 4

  دیکتاتوری بیش از حد