1

کیسه ای شامل 5 مهره آبی، 6 مهره قرمز و 4 مهره سبز است. چند مهره از این کیسه بیرون بیاوریم تا مطمئن شویم یکی از مهره های خارج شده، سبز است؟

 • 1

  4 مهره

 • 2

  10 مهره

 • 3

  11 مهره

 • 4

  12 مهره