1

……….. یکی از ابزارهای مهم برای یادگیری است.

 • 1

  مشاهده

 • 2

  هنر

 • 3

  گوش دادن

 • 4

  نمایش خلاق