1

یک شکل از خط‌های مختلف درست شده است. آن خط‌ها را جدا کرده‌‌ایم. این عبارت از کدام راهبرد حل مسئله استفاده کرده است؟

 • 1

  رسم شکل

 • 2

  الگویابی

 • 3

  حذف حالت های نامطلوب

 • 4

  تبدیل به زیر مسئله