1

یک فعالیت خارج از کتاب برای درک مفهوم جمع با حاصل حداکثر تا 5 طراحی کنید.