1

یک مورد بدفهمی دانش آموزان در کتاب ریاضی پایه چهارم را مثال بزنید.

شما برای این بدفهمی چه می کنید؟