1

یک هدف آشکار و یک هدف پنهان در کتاب ریاضی پایه چهارم مثال بزنید.