1

سبک های یادگیری دانش آموزان را نام برده و خصوصیات دانش آموزان با یک سبک یادگیری را بنویسید.