1
 • 1

  بخش تمرکز

 • 2

  درک پردازش اطلاعات

 • 3

  بازآوری و نقد

 • 4

  تولید