1

__یعنی دفاع عملی ما از طرح درسمان

 • 1

  یاد سپاری

 • 2

  طرح درس

 • 3

  فرضیه سازی

 • 4

  نگرش