دوره‌های محتوا محور

بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
18 تعداد دروس
20 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
24 تعداد دروس
20 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
35 تعداد دروس
32 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
27 تعداد دروس
16 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
13 تعداد دروس
32 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
14 تعداد دروس
34 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
10 تعداد دروس
30 ساعت
بدو و ضمن خدمت فرهنگیان پیش دبستانی و دبستان
8 تعداد دروس