آزمون پایان دوره تدریس فارسی ابتدایی – طرح ملی خوانا

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
2
سوالات
20

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 سوگند کمالی درگیری 85% 17
2 ریزی 5% 1